Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất, nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.